خدمات مرکز

کلینیک ارتوپدی سپید امیدوار است طبق دستورالعمل های بومی سازی شده در این مرکز روش درمانی نظام مند و متفاوتی را ارائه نماید که برای بیماران همه مراحل درمانی کاملا شفاف سازی شده و با ارائه مستندات مربوط و کمک گرفتن از اصول خود مدیریتی در آموزش بیماران کمک شایانی به پیشبرد روند درمان بیماران نسبت به استانداردهای ارائه شده در کشور تا کنون ارائه دهد. هم اکنون تعداد معدودی از مراکز درمانی در انگلستان و امریکا و فقط بصورت بسیار محدود با این روش ارائه خدمت مینمایند. بنابراین کلینیک سپید تنها مرکز پزشکی خاورمیانه خواهد بود که با این سیستم اداره میشود.
خدمات در حوزه جراحی آرتروسکوپی بیماریهای زانو و شانه ، درمان آرتروز ، جراحی آرتروسکوپی خارپاشنه و سایر بیماریهای ارتوپدی بر مبنای اصول ذکر شده ارائه میشود.

درمان بر پایه چهار محور اصلی زیر ارائه خواهد شد:
۱- روش نوین درمان مبتنی بر بکار گیری صحیح سیستمهای کامپیوتری در خدمت جراح در راستای بهبود تصمیم گیری
۲- استفاده از اصول خود مدیریتی با هدف تغییر رفتار ناسالم و به منظور کمک به روند درمان و بهبود کیفیت زندگی بیمار
۳-درمان نظام مند بیاریهای مزمنی مثل آرتروز طبق زمان بندی مشخص و تعریف شده برای بیمار به طول ۶ هفته
۴- درمان بیماریها بر مبنای جدید ترین مقالات و مستندات علمی موجود

خدمات ارتوپدی سپید شامل موارد زیر میباشد: