اطمینان از تشخیص و درمان

علم پزشکی با سرعت بسیار زیاد در حال پیشرفت است و سرعت پیشرف نیز رو به فزونی است . به همین سبب در درمان بیماریها هم اکنون روشی عمومیت یافته است که تصمیم گیری برای درمان یک بیمار نه فقط بر اساس تجربیات شخصی بلکه بر اساس کلیه تحقیقات انجام شده تا امروز و با توجه به تجربیات و شرایط محلی انجام شود به این ترتیب درمان با اطمینان بیشتری انجام میشود. این روش را درفارسی پزشکی بر پایه شواهد و به انگلیسی (evidence based medicine) و به صورت مخفف( EBM) می نامند.