اوزون ترابی با گاید سونوگرافی

mesotherapy biopuncture doctor with syringe on woman leg

اوزون تراپی:

روش جدیدی در درمان استئو ارتریت است. این روش در بررسی اولیه که توسط انجمن روماتولوژی بعمل آورده توانسته بعنوان یک اقدام درمانی قابل قبول ارائه شود ولی میزان اثر بخشی هنوز مشخص نیست. این به معنی این است که در برخی افراد کم و دربرخی افراد خوب پاسخ میدهد و میزان آن مشخص نیست. اگر چه به نظر میرسد درمانی مناسب برای درد زانو باشد ولی با توجه به جدید بودن درمان میزان اثر بخشی بصورت دقیق چند سال بعد از آغاز درمان و پس از ارزیابی نتایج مشخص میشود و بیماران قبل از انجام به این موضوع بایستی توجه کنند.
در این روش با استفاده از یک دستگاه مقداری از گاز اوزون که نوع اکسیژن با شکل تغییر یافته هست تولیدکرده از طریق یک سرنگ ۱۰ سی سی از این گاز در مفصل زانو با رعایت شرایط استریلیتی تزریق خواهد شد. یک یا دو نوبت تزریق لازم است تزریق شود وهمانند سایر اقدامات در صورتی موثر خواهد بود که قبل یا همزمان تغییر سبک زندگی را انجام داده باشید و ورزشهای لازم را درزندگی روزمره وارد کرده باشید در غیر این صورت اثر بخشی کوتاه مدت یا کم اثر خواهد شد.

چرا با گاید سونوگرافی: