بررسی رادیوگرافیک، معاینه و درمان با روش نوین CDSS